DE CAMA, DE ABC EN WIJ

   

  De CAMA: Christian and Missionary Alliance

   

  Korte geschiedenis van het ontstaan van de CAMA

  De CAMA vindt zijn oorsprong in de uitloper van de Second Awakening; een evangelische opwekkingsbeweging rond 1820 in Europa en in andere Engelstalige landen zoals Noord Amerika. De oprichter van de CAMA was dr. Simpson, Presbyteriaans predikant van de 13th Street Presbyterian Church in New York. Hij was een zeer begaafde spreker. In 1881 bevond zijn leven zich echter in een geestelijke crisis als gevolg van een burn-out, een hartkwaal en een geestelijke depressie. Dit mondde uit in de ontdekking van de Bijbelse heiligmaking, die in de beleving van Simpson alleen in Christus te vinden is. Hetzelfde geldt voor de ontdekking van Christus, onze Geneesheer, die hem volledig genas. In 1881verliet Simpson (met 5 kinderen te voeden) zijn goedbetaalde baan als predikant, en startte een bijeenkomst van 7 mensen. Die breidde zich echter al snel uit door middel van massale evangelisatie bijeenkomsten. Hij begon het blad The Word, the work and the world (later: Alliance Witness, nu: ALife). Allerlei takken van werk werden door Simpson opgericht zoals weeshuizen, zendings- en evangelisatieposten (branches) en het Berachah-huis, een centrum voor hen die lichamelijke genezing zochten.

   

  Zendingsvisie van de CAMA

  In 1882richtte Simpson The Missionary Trainingsschool op omdat hij de wereld als zijn arbeidsterrein beschouwde. Dit werd het latere Nyack College. De eerste zendelingen die uitgezonden werden naar Belgisch- Congo, kwamen allen om vanwege tropische ziekten.

   

  Simpson had een visie om het Evangelie aan de gehele wereld te verkondigen. Vanuit de vele branches (afdelingen van zijn werk) werden honderden zendelingen uitgezonden. Dat leidde tot de oprichting in 1897 van Missionary Alliance. Hieruit ontstond de CAMA (Christian And Missionary Alliance) De geestelijke basiswaarheden die werden aangenomen werden samengevat in het “fourfold Gospel". Groepen en kerken konden zich aansluiten bij de vrij losse beweging van de CAMA, wanneer zij zich achter deze waarheden konden scharen en dezelfde zendingsvisie wilden ondersteunen. De CAMA was toen nog geen kerkgenootschap en stelde zich ook niet als doel gemeenten te stichten in de VS en Canada. Op 25 oktober 1919 overleed A. B. Simpson.

   

  The Four-fold Gospel

  Het viervoudige evangelie was de rode draad in Simpson’s onderwijs en is samengevat in het logo: Christus als Redder, Heiligmaker, Geneesheer en komende Koning. Jezus staat hierin centraal als object van elk facet. Ook hierin was Simpson niet uniek. Wél was hij uniek in de combinatie van het viervoudige evangelie met wereldzending ( Matthëus 24:14 wordt geïnterpreteerd als motivatie tot zending). Deze visie voor wereldzending is ook terug te vinden in het figuurtje van de wereldbol in het logo.

   

  Verdere ontwikkelingen van de CAMA

  Onder leiding van diverse geestelijke leiders zoals dr. Raider, dr. Senft, dr. Schuman en dr. Bailey ontwikkelde de CAMA zich van zendingsbeweging tot een wereldwijd kerkgenootschap van autonome gemeenten met een evangelische geloofsbelijdenis, een heldere structuur en een grote zendingsdrang. Door middel van het stichten van nieuwe gemeenten in niet bereikte gebieden over de gehele wereld wil de CAMA het evangelie verspreiden. Ze werkt momenteel in meer dan 60 landen en is verantwoordelijk voor meer dan 1100 zendelingen en enkele honderden 'tentenmakers'. Er zijn vele bijbelscholen en zelfs CAMA universiteiten.

   

  Wereldwijd zijn de nationale CAMA kerken als fellowship (=broederschap) verbonden met de AWF; Alliance World Fellowship. Meer dan 45 nationale CAMA kerken onderschrijven de doelstellingen van de AWF: Matthëus 28:18-20, nl. de Grote Opdracht volvoeren. De AWF kent wereldwijd vijf regio's waarvan Europa met het Midden Oosten (Emerald) er een van is. De regio's en de AWF komen regelmatig voor overleg en bemoediging bij elkaar. Voorzitter is Boudewijn van Schoonhoven. De Cama telt op dit moment 2.5 miljoen leden in ongeveer 20.000 lidkerken.

   

  De Nederlandse situatie, fusie met de Broederschap van Vrije Baptisten

  In 1933 kwam fam. Köneman in aanraking met de CAMA en het werk van Dr. Jaffray in Indonesië. Zij waren studenten van het Bijbel Instituut België te in Brussel en werden door de Nederlands Hervormde Gemeente vanuit Nederland uitgezonden naar voormalig Nederlandsch Indië om zending te bedrijven. Na de oorlog keerden zij om gezondheidsredenen terug naar Nederland, waar zij het werk in het 'Lunshuis' in Wassenaar starten van de CAMA-zending onder de naam stichting ‘Alliance zendingscentrum Parousia’. Hieruit ontstond de huidige CAMA zending, nu o.l.v. Boudewijn van Schoonhoven. Het kantoor is nu te Maarn. CAMA Zending ondersteunt momenteel meer dan 30 zendelingen. In 1975 stichtte de fam. Kolle, ook oud-CAMA zendelingen uit Peru de eerste CAMA gemeente in Den Bosch. In 1977 volgde Zoetermeer.

   

  Landelijk zijn de CAMA gemeenten sinds 2006 gefuseerd met de Broederschap van Vrije Baptisten in Nederland. Sindsdien heet het kerkgenootschap: Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten (ABC). Een door de lidkerken verkozen bestuur leidt het landelijke werk waaraan lidkerken financieel en materieel aan bijdragen. Voorzitter is Richard Santinge. Vier regiocoördinatoren en een secretaresse Ria v. Harten vormen het uitvoerend orgaan. De ABC blijft als kerkgenootschap verbonden met de internationale Christian And Missionary Alliance.

   

  De geschiedenis van Evangelische Gemeente ‘de Verandering’

  De Verandering’, in eerste instantie ‘CAMA Gemeente IJmond’ genaamd, werd op 12 December 2004 gesticht door voorgangersechtpaar Dave en Henny Wijker. Vanaf dat moment voegden zich al snel zowel Christenen als niet-Christenen zich bij de gemeente. God zegende de gemeente, en op 22 mei 2005 werden de eerste vier mensen op grond van hun persoonlijke geloof door onderdompeling gedoopt. Tientallen volgden in de jaren daarna.

  Toen CAMA Gemeenten Nederland in 2006 fuseerde met de Broederschap van Vrije Baptisten in Nederland, kreeg het nieuw ontstane kerkgenootschap de naam ABC Gemeenten. Hierom moest de gemeente, toen nog ‘CAMA Gemeente IJmond’, van naam veranderen. Na veel gebed en overleg werd gekozen voor de naam Evangelische Gemeente ‘de Verandering’.

  Verandering is namelijk vanaf het begin kenmerkend geweest voor de gemeente en haar bezoekers. Levens veranderen in de gemeente, mensen komen tot genezing en relaties worden hersteld. Verandering is ook het doel van de gemeente. In de eerste plaats verlangen we ernaar mensenlevens in de IJmond te zien veranderen doordat mensen een relatie met Jezus Christus krijgen. Daarnaast bidden we voor veranderde levens door nieuwe keuzes als gevolg van die relatie (levensheiliging).

  Wilt u ons wat geven dan kan dat met de GIVT app. 

  * Evangelische gemeente '"de Verandering"heeft een ANBI status.

  Aankomende Aktiviteiten

  zaterdag 10 juni
  19:30 - 22:30
  Tieners
  woensdag 14 juni
  19:30 - 21:30
  Kringen